Consell escolar

   El Consell Escolar és un òrgan de govern en el qual estan representats i participen els diferents membres de la Comunitat Educativa.

COMPOSICIÓ

  • La Directora del centre que actua com a presidenta.
  • La Cap d’Estudis.
  • Cinc mestres elegits pel Claustre.
  • Cinc pares/mares d’alumnes (quatre elegits i un representant de l’APIMA).
  • Un representant del personal de serveis.
  • Una regidora o representant de l’Ajuntament.
  • La Secretària del Centre, amb veu però sense vot.

 

Nom / curs

Representació

JOSEPA RUBIO

Mestra

MARTA ROSSELLÓ

Mestra

PAU ARRANZ

Mestre

LAURA GALMÉS 

Mestra

CRISTINA GÓMEZ

Mestra

 TOÑI FUXÀ

Mare

 TERESA MOLL

Mare

 ROSER ENSEÑAT

Mare

FERRAN MELIÀ

Pare

ANA Mª GONZÀLEZ

Mare APIMA

 NAOMI TOOMEY

Ajuntament

CARME GARCÍA

Secretària

PATRICIA GONZÁLEZ

Cap d’estudis

MARTA ORFILA  

Directora

FUNCIONS

Són atribucions del Consell Escolar:

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix la Llei Orgànica d’Educació.
b) Aprovar i avaluar la Programació General Anual del Centre.
c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
d) Participar en la selecció del director i ser informats del nomenament o cessament del membres de l’equip directiu.
e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes.
f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllat perquè s’atenguin a la normativa vigent.
g) Proposar mesures que afavoreixin la convivència al centre.
h) Promoure la conservació i renovació de les instal.lacions i equip escolar.
i) Fixar les directrius per a la col.laboració amb altres entitats.
j) Analitzar i avaluar el funcionament general del Centre.
k) Elaborar propostes sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió.
l)  Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració Educativa.

ELECCIONS I RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

El procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar es desenvoluparà durant el primer trimestre del curs acadèmic. Serà renovat per meitats cada dos anys. La durada dels seus membres és de quatre anys.

JUNTA ELECTORAL

Es constituirà una Junta Electoral composada per: el Director del Centre que actuarà com a president, un mestre i un pare elegits per sorteig entre tots els components del cens electoral de cada sector.

ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS PARES

Seran electors i elegibles tots els pares o tutors legals dels alumnes matriculats al Centre. Els pares podran presentar la seva candidatura segons el calendari establert. El vot serà directe, secret i no delegable i s’haurà d’identificar mitjançant el DNI o un altre document equivalent. Existeix la possibilitat de votar per correu.