Consell escolar

   El Consell Escolar és un òrgan de govern en el qual estan representats i participen els diferents membres de la Comunitat Educativa.

COMPOSICIÓ

  • La directora del centre que actua com a presidenta.
  • El Cap d’Estudis.
  • Cinc mestres elegits pel Claustre.
  • Cinc pares/mares d’alumne (quatre elegits i un representant de l’APIMA).
  • Un representant del personal de serveis.
  • Un regidor o representant de l’Ajuntament.
  • El Secretari del Centre amb veu però sense vot.

El Consell Escolar del curs 2018/19 està format per:

Nom / curs

Representació

FRANCISCA PONS

Mestra

PATRICIA GONZÁLEZ

Mestra

 MAIALEN SAURA

Mestra

 CARME GARCÍA

Mestra

MARTA ORFILA

Mestra

 TOÑI FUXÀ

Mare

 TERESA MOLL

Mare

 ROSER ENSEÑAT

Mare

EULÀLIA MASCARÓ AURA

Mare

MARTA ROBLES LLAMAS

Mare Apima

 MAITE MARTÍNEZ

Ajuntament

SARA SINTES

Secretària

NANDO PONS

Cap d’estudis

MAERCÈ MAYANS

Directora

FUNCIONS

Son atribucions del Consell Escolar:

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix la Llei Orgànica d’Educació.
b) Aprovar i avaluar la Programació General Anual del Centre.
c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
d) Participar en la selecció del director i ser informats del nomenament o cessament del membres de l’equip directiu.
e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes.
f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllat perquè s’atenguin a la normativa vigent.
g) Proposar mesures que afavoreixin la convivència al centre.
h) Promoure la conservació i renovació de les instal.lacions i equip escolar.
i) Fixar les directrius per a la col.laboració amb altres entitats.
j) Analitzar i avaluar el funcionament general del Centre.
k) Elaborar propostes sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió.
l)  Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració Educativa.

ELECCIONS I RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

El procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar es desenvoluparà durant el primer trimestre del curs acadèmic. Serà renovat per meitats cada dos anys. La durada dels seus membres és de quatre anys.

JUNTA ELECTORAL

Es constituirà una Junta Electoral composada per : el Director del Centre que actuarà com a president, un mestre i un pare elegits per sorteig entre tots els components del cens electoral de cada sector.

ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS PARES

Seran electors i elegibles tots els pares o tutors legals dels alumnes matriculats al Centre. Els pares podran presentar la seva candidatura segons el calendari establert. El vot serà directe, secret i no delegable i s’haurà d’identificar mitjançant el DNI o un altre document equivalent. Existeix la possibilitat de votar per correu.